Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Baanos
Onderdeel A Algemeen

Artikel 1 Strekking van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden van Baanos (Onderdeel A tot en met C) zijn aanvullend op de ABU Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Baanos.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden.
4. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Baanos van eerdere datum.
5. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
6. Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, een Offerte of een Opdracht rechtens niet kunnen worden toegepast, blijven de overige bepalingen van kracht. De bepalingen die rechtens niet kunnen worden toegepast zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtens kunnen worden toegepast.
8. Bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Opdracht voort te duren, blijven na beëindiging van de Opdracht tussen Partijen van kracht. Tot deze bepalingen behoren onder meer, doch niet uitsluitend bepalingen over intellectuele eigendom, geheimhouding, persoonsgegevens, en aansprakelijkheid.
9. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de rechtsverhouding tussen Partijen worden zoveel mogelijk in goed overleg opgelost.
10. Op de rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Opdracht.
11. Dezelfde afkoringen worden gehanteerd als opgenomen en gehanteerd in de ABU Algemene Voorwaarden.
12. Onder de “Uitzendonderneming”, de “Opdrachtnemer”, de “Werkgever”, ” Baanos” “Baanos
Uitzendbureau” en
Baanos Werving en Selectiebureau” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
eenmanszaak Baanos. Statutair gevestigd te Didam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74731483.

Artikel 2 Betaling en gevolgen wanbetaling
1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Baanos ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt
gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
2. Uitsluitend betalingen aan Baanos of aan een door Baanos schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. De in het bezit van Baanos zijnde doordruk of kopie van de door Baanos verzonden nota geldt als dwingend bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Baanos zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van de
Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de
Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
5. Alle kosten van, of verband houdende met, inning, zowel gerechtelijke kosten, waaronder ook de volledige kosten van rechtsbijstand, als buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Baanos of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Baanos ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Onderdeel B Het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten
Dit onderdeel is van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de
Uitzendonderneming voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van
Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarnaast zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van de ABU Algemene Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte nummer 1437/2005 d.d. 21 oktober 2005. Voorts is hierop van toepassing Onderdeel A van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht
1. De (aspirant-)Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde. Indien de (aspirant-)Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat, voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief exclusief BTW te vermenigvuldigen met 1.500 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door de Uitzendkracht gewerkte uren. Over de vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.
2. Indien de (aspirant-)Opdrachtgever en de Uitzendonderneming nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het Opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-)Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van de Uitzendonderneming om volledige schadevergoeding te eisen.
3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan:
a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht;
b. het aanstellen van de betreffende Uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
c. het laten ter beschikking stellen van de betreffende Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming);
d. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
4. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan:
a. de aspirant-Uitzendkracht die bij de Uitzendonderneming is ingeschreven;
b. de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
5. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel is de Opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien de Opdrachtgever door tussenkomst van de Uitzendonderneming in contact is gekomen met de Uitzendkracht en:
a. de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
b. de Opdrachtgever de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
c. de Uitzendkracht, rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
d. de Opdrachtgever de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
6. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
a. De Opdrachtgever brengt de Uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
b. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan zolang de Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de Uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
c. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan zolang de Opdrachtgever de Opdracht met de Uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
7. Indien de Opdrachtgever met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat in strijd met het bepaalde in lid 6 sub a tot en met b sub c van dit artikel, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Uitzendkracht voor de resterende duur van de Opdracht te voldoen. Bovendien dient de Opdrachtgever de in lid 1 of indien van toepassing lid 2 van dit artikel bepaalde vergoeding te voldoen.

Artikel 2 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
De Opdrachtgever is ten minste gehouden aan de Uitzendonderneming per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Uitzendonderneming indien: de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of, ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Onderdeel C Werving en Selectie

Dit onderdeel is van toepassing op alle aanbiedingen, aanvullende opdrachten en overige overeenkomsten aangaande een Opdracht. Voorts is daarop van toepassing Onderdeel A van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In dit onderdeel worden de volgende definities gehanteerd:
a. Honorarium: de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Opdrachtnemer voor de werkzaamheden gemoeid met de Opdracht.
b. Indiensttreding: onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vorm van directe en indirecte feitelijke tewerkstelling van de Kandidaat bij Opdrachtgever.
c. Kandidaat: een op grond van een Opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever geworven en/of geselecteerde persoon en/of personen.
d. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer een of meer Kandidaten werft en/of selecteert en/of in enige vorm introduceert bij en/of ten behoeve van Opdrachtgever aan de hand van een door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
e. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon van wie Opdrachtnemer een Opdracht aanvaardt.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. Weergegeven prijzen zijn telkens exclusief BTW en kosten gemoeid met de Opdracht, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Totstandkoming Opdracht
1. Een Opdracht komt tot stand nadat Opdrachtnemer de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever, dan wel doordat Opdrachtnemer door feitelijk handelen geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een Opdracht.
2. Wijzigingen van de Opdracht zijn alleen bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht
1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alle redelijke inspanningen betrachten ten einde het in het kader van de Opdracht beoogde doel te realiseren.
2. De inspanningen van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk beperkt tot het bij Opdrachtgever introduceren van Kandidaten die voldoen aan het door Opdrachtgever opgegeven profiel en de door Opdrachtgever afgegeven functieomschrijving. Opdrachtgever kiest op basis van de voorgedragen Kandidaten de meest geschikte Kandidaat. Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het contracteren van de Kandidaat en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige aanlevering van de voor de Opdracht benodigde informatie, waaronder de functieomschrijving, welke minstens een duidelijke omschrijving bevat van de in het bedrijf van Opdrachtgever te vervullen functie, de vereisten waaraan de Kandidaat dient te voldoen en een indicatie van de arbeidsvoorwaarden.
4. Opdrachtgever is geheel vrij te bepalen welk soort arbeidsrelatie hij met een Kandidaat wenst aan te gaan. Indien akkoord ten aanzien van Indiensttreding is bereikt, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen zeven (7) dagen in kennis stellen.
5. Opdrachten worden in beginsel op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een ander bureau aan dezelfde Opdracht werkt of heeft gewerkt is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer, hiervan per omgaande in kennis te stellen.
6. Na Indiensttreding zal Opdrachtnemer de geplaatste Kandidaat gedurende een periode van zes (6)maanden niet benaderen voor een functie elders, tenzij Opdrachtgever hiervoor toestemming geeft.
7. Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht.
8. Termijnen voor nakoming van (delen van) de Opdracht door Opdrachtnemer zijn telkens streefdata.
9. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting en/of verrekening.
10. Ter voorkoming van ontoelaatbare discriminatie is artikel 19 van de ABU Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 5 Honorarium
1. Het Honorarium en de betaalwijze daarvan staat vermeld in de samenwerkingsvoorstel.
2. Indien het Honorarium en de betaalwijze niet is vermeld in de opdrachtbevestiging, geldt een minimum Honorarium van € 7.500,- te voldoen na einde Opdracht.
3. Honorarium is telkens exclusief BTW en kosten, waaronder begrepen VOG aanvragen en kosten van (psychologische) testen, telkens tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien het Honorarium wordt berekend aan de hand van een percentage over het loon van de Kandidaat/vacature, wordt daarbij telkens het vakantiegeld inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden die met de Kandidaat zijn overeengekomen.
5. Het Honorarium is niet afhankelijk van de wijze waarop de Opdracht wordt voltooid, tenzij in de Opdracht is bepaald dat het Honorarium afhankelijk is van Indiensttreding (no cure no pay).
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever, komen de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten onmiddellijk en volledig ten laste van de Opdrachtgever.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd om het Honorarium gedurende de looptijd van de Opdracht in redelijkheid aan te passen indien de kosten van de werkzaamheden stijgen door externe factoren waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen sociale en fiscale wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde CAO.

Artikel 6 Specifieke verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal gedurende de Opdracht niet direct of indirect in contact treden met de Kandidaat, behoudens bij de door Opdrachtnemer tussen Opdrachtgever en de Kandidaat eventueel te plannen gesprekken of met schriftelijke instemming van Opdrachtnemer.
2. Het staat Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer op enige wijze gegevens van de Kandidaten aan derden te verstrekken of Kandidaten aan derden voor te stellen.
3. Indien de Opdracht om welke reden dan ook niet tot Indiensttreding resulteert en eindigt, is het Opdrachtgever verboden direct of indirect (waaronder telkens begrepen via aanverwante ondernemingen van Opdrachtgever) binnen twaalf (12) maanden daarna alsnog, al dan niet via een derde, Indiensttreding te bewerkstelligen en/of direct of indirect een andere contractuele relatie met de Kandidaat aan te gaan en/of te bewerkstelligen dat de Kandidaat bij een derde werkzaamheden gaat verrichten. Bij overtreding is Opdrachtgever het Honorarium verschuldigd.
4. Indien de Kandidaat door Opdrachtgever op een andere functie wordt aangesteld dan de functie waarvoor de Opdracht is verstrekt, is Opdrachtgever het Honorarium verschuldigd. Indien het Honorarium hoger zou zijn geweest vanwege de modaliteiten van de uiteindelijk vervulde functie, is Opdrachtgever gehouden ook dat verschil aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Artikel 15 van de ABU Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.
2. Opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, van welk aard dan ook, die de Opdrachtgever, werknemers van de Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of het niet (naar behoren) functioneren van de door Opdrachtnemer voorgedragen en/of door Opdrachtgever aanvaarde Kandidaat.

Artikel 8 Looptijd en beëindiging
1. De looptijd van de Opdracht staat vermeld in de opdrachtbevestiging.
2. Bij gebreke van een looptijd eindigt de Opdracht van rechtswege na het verstrijken van vier (4) weken.
3. De Opdracht eindigt voorts bij Indiensttreding van een Kandidaat.
4. Opdrachtgever kan de Opdracht schriftelijk opzeggen, waarbij Opdrachtgever gehouden is het Honorarium te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Opdrachtnemer kan de Opdracht opschorten of opzeggen indien:
a. Opdrachtgever tekort schiet in de verplichtingen opgenomen in de Opdracht en deze voorwaarden;
b. Opdrachtgever niet bereikbaar is en/of weigert de noodzakelijke medewerking voor voltooiing van de Opdracht te verlenen;
c. Opdrachtgever drie keer een geschikte Kandidaat weigert;
d. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd en/of uitgesproken;
e. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt.

Algemene voorwaarden Baanos 2019